Voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tot dienstverlening door het Merk Atelier. Degene die met Merk Atelier de overeenkomst aangaat, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de opdrachtgever. De door de opdrachtgever gewenste dienst(en) en/of informatie wordt aangeduid als de opdracht.

Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken

2.1. Merk Atelier zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij onder de opdracht verstaat en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend.

2.2. Een offerte en oriënterende communicatie aangaande de opdracht zijn vrijblijvend en verplichten de opdrachtgever tot niets.

2.3. Een offerte verliest haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door Merk Atelier.

2.4. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Merk Atelier zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 3. Aanvaarding

3.1. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk of digitaal per-email te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Merk Atelier werk verricht in het kader van de Opdracht, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

3.2 Merk Atelier stuurt Opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de opdracht wanneer een offerte wordt aanvaard.

3.3. Merk Atelier houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

3.4. Na aanvaarding mag de opdracht slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Merk Atelier is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde bedrag aan te passen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1. Merk Atelier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Merk Atelier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Merk Atelier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Merk Atelier worden verstrekt.

4.4. Opdrachtgever zal de door Merk Atelier verstrekte diensten alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. In het bijzonder zal opdrachtgever de door Merk Atelier gerealiseerde web oplossingen zoals websites, webwinkels en webapplicaties alleen gebruiken voor de bij de opdracht aangegeven bestemmingen.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1. Merk Atelier zal informatie die de opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer merk Atelier weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

5.2. De opdrachtgever zal informatie die Merk Atelier voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.

Artikel 6. Betaling

6.1. Alle door Merk Atelier genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

6.2. Merk Atelier zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3. Periodieke kosten worden vooraf gefactureerd op basis van de overeengekomen betalingsperiode van 6 of 12 maanden.

6.4. De betalingstermijn voor door Merk Atelier verzonden facturen bedraagt 14 dagen na de factuurdatum.

6.5. De betalingsverplichting geldt ook indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie.

6.6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt er een herinnering en indien nodig een aanmaning verstuurd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 7. Grafisch ontwerp​

7.1. Indien de opdracht strekt in het kader van een grafisch ontwerp, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

7.2. Onder het grafisch ontwerp worden alle visuele expressies verstaan die door Merk Atelier zijn gerealiseerd. Merk Atelier is de rechtmatige eigenaar van het auteursrecht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.3. Na schriftelijke ontbinding is overdraagbaarheid van het grafisch ontwerp mogelijk.

Artikel 8. Technische realisatie

8.1. Indien de opdracht strekt in het kader van een technische realisatie, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

8.2. Onder de technische realisatie wordt alle code verstaan die door Merk Atelier is gerealiseerd. Merk Atelier is de rechtmatige eigenaar van het auteursrecht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.3. Na schriftelijke ontbinding is overdraagbaarheid van het statische deel van de technische realisatie mogelijk.

Artikel 9. Abonnementen

9.1. Indien de opdracht strekt in het kader van een abonnement, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

9.2. Een abonnement zoals de WP up to date service en hosting wordt aangegaan met de opdrachtgever op basis van de overeengekomen en gefactureerde periode. Opdrachtgever kan kiezen uit een periode van 6 of 12 maanden. Merk Atelier hanteert een opzegtermijn van 30 dagen voor ingang van de nieuwe periode. 

9.3. Merk Atelier is bevoegd om tijdens de duur van het abonnement eenzijdig het abonnementstarief te wijzigen. Merk Atelier zal de opdrachtgever hiervan minimaal drie maanden van tevoren op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde prijsverhoging dient de opdrachtgever het abonnement tijdig voor ingang van de prijswijziging op te zeggen.

9.4 Merk Atelier biedt de opdrachtgever de optie om het gerealiseerde eindproduct, in dit geval te weten een website, te onderhouden. Wanneer er geen onderhoudsabonnement wordt afgesloten is de garantieperiode op een afgerond project 2 maanden.

9.5 In geen gevallen is Merk Atelier verantwoordelijk voor de gevolgen, zowel financieel als qua imago, van een gehackte website of een website die wordt geïnfecteerd door kwaadwillende met zaken als malware, virussen en infecties. Merk Atelier zal doen wat in haar macht ligt om een hacker het zo lastig mogelijk te maken. Echter is Merk Atelier niet verantwoordelijk voor de acties van hackers en andere kwaadwillende.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Merk Atelier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

10.2. De totale aansprakelijkheid van Merk Atelier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1000 Euro.

10.3. Aansprakelijkheid van Merk Atelier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4. Buiten de in artikel 10.2 genoemde gevallen rust op Merk Atelier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Merk Atelier.

10.5. De aansprakelijkheid van Merk Atelier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Merk Atelier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Merk Atelier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Merk Atelier in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Merk Atelier meldt.

10.7. Klant vrijwaart Merk Atelier  voor alle aanspraken van derden, die samenhangen met de nakoming van de overeenkomst.

10.8 Merk Atelier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content die op de website wordt geplaatst door de klant. Wanneer beeld, tekst, video of audiomateriaal gepubliceerd wordt door de klant, beheerder of opdrachtgever is deze aansprakelijk voor claims, vorderingen en alle mogelijke gevolgen.

Artikel 11. Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

11.1. Indien de overeenkomst wordt beëindigd door Merk Atelier, wordt een deel van de vooraf gefactureerde periodieke kosten gecrediteerd. Deze bepaling zal echter geen toepassing vinden indien de overeenkomst wordt beëindigd op initiatief van de opdrachtgever.

11.2. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Merk Atelier, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

11.3 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen bestaan. Opdrachtgever is verplicht afgesproken betalingsafspraken na te komen.

11.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Merk Atelier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Merk Atelier is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

11.5. Indien uit door de opdrachtgever na aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de opdracht geeft dan zoals vastgelegd in de bevestiging van de opdracht, is Merk Atelier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Artikel 11.2 is dan van overeenkomstige toepassing.

11.6. Merk Atelier kan elke levering van diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van opdrachtgever is ingediend, of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

Artikel 12. Annulering

12.1. De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Merk Atelier anders is overeengekomen.

 

Annulering eenmalige training of workshop

12.2. Opdrachtgever is bij annulering van een training of workshop de volgende kosten verschuldigd:

Bij annulering van een training:

  1. binnen 1 week voor aanvang, 100% van het offertebedrag.
  2. binnen 2 weken voor aanvang, 75% van het offertebedrag.
  3. binnen 3 weken voor aanvang, 50% van het offertebedrag.
  4. eerder dan 4 weken voor aanvang, 20 % van het offertebedrag.

12.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Merk Atelier ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annulerings email.

 

Annulering trajecten

12.3. Onder ‘trajecten’ wordt elke vorm van begeleiding, coaching of ondersteuning door Merk Atelier bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich inschrijven voor branding, business en marketing trajecten.

12.3.1. Annulering door Opdrachtgever in geval van een lang lopend traject kan tot en met 14 dagen na bevestiging van het traject geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering na 14 dagen is Opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs voor het desbetreffende traject verschuldigd.

12.3.2 Annulering van traject dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Merk Atelier ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.

Artikel 13. Algemeen

13.1. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

13.2. Merk Atelier kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

13.3. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever of door derden namens opdrachtgever aangeboden algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment van het aanbod van zulke voorwaarden.

13.4. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Merk Atelier niet gebonden aan door opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Merk Atelier aangeboden overeenkomst.

13.5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.

13.5. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Merk Atelier en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.6. De opdrachtgever geeft Merk Atelier toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Merk Atelier, tenzij in de overeenkomst expliciet anders is overeengekomen of opdrachtgever een zwaarwegend belang kan aanvoeren dat tegen dit gebruik pleit.

Artikel 14. Klachten

14.1. Klachten over uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum schriftelijk te worden voorgelegd aan de directie van Merk Atelier.

14.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Merk Atelier en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Mocht u na het lezen van onze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.